វិធីដោនលូតហ្គេមMario Club

ការចូលហ្គេម MARIO CLUB / សំរាប ទូរស័ព្ទជំហានទី
1/ ចូលកាន់ Google ស្វែងរកពាក្យ www.marioclubofficial.com
ជំហានទី2/ សូមបំពេញ username & password របស់អ្នក
ជំហានទី3/ ចុចទៅលើប៊ូតុង Login រួចលោកអ្នកនឹងអាចចូលហ្គេមបាន

វិធីក្នុងការចូលហ្គេម MARIO CLUB / សំរាប Ipad

ជំហានទី 1/ ចូលកាន់ Google ស្វែងរកពាក្យ www.marioclubofficial.com
ជំហានទី 2/ សូមបំពេញ username & password របស់អ្នក
ជំហានទី 3/ ចុចទៅ Login រួចលោកអ្នកនឹងអាចចូលហ្គេមបាន

វិធីក្នុងការចូលហ្គេម MARIO CLUB / សំរាប កុំព្យូទ័រ

ជំហានទី 1/ ចូលកាន់ Google ស្វែងរកពាក្យ www.marioclubofficial.com
ជំហានទី 2/ សូមបំពេញ username & password របស់អ្នកជំហានទី
3/ ចុចទៅលើប៊ូតុង Login រួចលោកអ្នកនឹងអាចចូលហ្គេមបាន